skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

OMG overview: CORBA and the OMA in enterprise computing

Siegel, Jon

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Oct 1998, Vol.41(10), pp.37-43 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

OMG overview: CORBA and the OMA in enterprise computing: coordinating support for every phase of computing

Siegel, Jon

Communications of the ACM, Oct, 1998, Vol.41(10), p.37(7) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...