skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Random Walk and Forward Exchange Rates: A Spectral Analysis

Upson, Roger B.

The Journal of Financial and Quantitative Analysis, 1 September 1972, Vol.7(4), pp.1897-1905 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00221090 ; E-ISSN: 17566916 ; DOI: 10.2307/2329624

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Random Walk and Forward Exchange Rates: A Spectral Analysis

Upson, Roger B.

The Journal of Financial and Quantitative Analysis, 1 September 1972, Vol.7(4), pp.1897-1905 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00221090 ; E-ISSN: 17566916 ; DOI: 10.2307/2329624

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Random Walk and Forward Exchange Rates: A Spectral Analysis

Upson, Roger B.

The Journal of Financial and Quantitative Analysis, 1 September 1972, Vol.7(4), pp.1897-1905 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00221090 ; E-ISSN: 17566916 ; DOI: 10.2307/2329624

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Random Walk and Forward Exchange Rates: A Spectral Analysis

Upson, Roger B

Journal of Financial and Quantitative Analysis, 1972, Vol.7(4), pp.1897-1905 [Tạp chí có phản biện]

Cambridge University Press

ISSN: 0022-1090 ; E-ISSN: 1756-6916 ; DOI: 10.2307/2329624

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Random walk and forward exchange rates a spectral analysis

Upson, Roger B

Journal of financial and quantitative analysis : JFQA, 1972, Vol.7(4), pp. 1897-1905 [Tạp chí có phản biện]

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 0022-1090

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RANDOM-WALK AND FORWARD EXCHANGE-RATES - A SPECTRAL ANALYSIS

Upson, Roger

Journal of Financial and Quantitative Analysis, SEP 1972, Vol.7(4), p.1897 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00221090

Toàn văn sẵn có

7
Random Walk and Forward Exchange Rates: A Spectral Analysis
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Random Walk and Forward Exchange Rates: A Spectral Analysis

Upson, Roger B.

The Journal of Financial and Quantitative Analysis, 09/1972, Vol.7(4), p.1897 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 00221090 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2329624

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...