skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Distributed User Interfaces
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distributed User Interfaces

. Gallud ; Ricardo Tesoriero ; Victor M.R. Penichet

Dawsonera

ISBN10: 1447122704 ; ISBN13: 9781447122708 ; E-ISBN10: 1447122712 ; E-ISBN13: 9781447122715

Toàn văn sẵn có

2
Distributed User Interfaces: Designing Interfaces for the Distributed Ecosystem
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distributed User Interfaces: Designing Interfaces for the Distributed Ecosystem

Gallud, José A. ; Tesoriero, Ricardo ; Penichet, Victor M.R.

Springer Science & Business Media B.V.

Series ISSN: 1571-5035 ; ISBN: 978-1-4471-2270-8 ; E-ISBN: 978-1-4471-2271-5 ; DOI: 10.1007/978-1-4471-2271-5

Toàn văn sẵn có

3
Distributed User Interfaces: Designing Interfaces for the Distributed Ecosystem
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distributed User Interfaces: Designing Interfaces for the Distributed Ecosystem

Karat, John (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor) ; Calvary, Gaëlle (Editor) ; Carroll, John (Editor) ; Cockton, Gilbert (Editor) ; Constantine, Larry (Editor) ; Feiner, Steven (Editor) ; Forbrig, Peter (Editor) ; Furtado, Elizabeth (Editor) ; Gellersen, Hans (Editor) ; Jacob, Robert (Editor) ; Johnson, Hilary (Editor) ; Murray, Dianne (Editor) ; Nakakoji, Kumiyo (Editor) ; Palanque, Philippe (Editor) ; Pastor, Oscar (Editor) ; Pianesi, Fabio (Editor) ; Pribeanu, Costin (Editor) ; Szwillus, Gerd (Editor) ; Tscheligi, Manfred (Editor) ; Veer, Gerrit (Editor) ; Zhai, Shumin (Editor) ; Ziegert, Thomas (Editor) ; Gallud, José A. A (Editor) ; Tesoriero, Ricardo (Editor) ; Penichet, Victor M.R. M. R (Editor)

Human-Computer Interaction Series

SpringerLink Books

ISBN: 9781447122708 ; ISBN: 1447122704 ; E-ISBN: 9781447122715 ; E-ISBN: 1447122712 ; DOI: 10.1007/978-1-4471-2271-5

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...