skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An 'authoritarian nexus'? China's alleged special relationship with autocratic states in Latin America/?Un 'nexo autoritario'? Supuesta relacion especial de China con Estados autocraticos de America Latina.(Report)

Brand, Alexander ; Mcewen-Fial, Susan ; Muno, Wolfgang

European Review of Latin American and Caribbean Studies/ Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, 2015, Issue 99, p.7(22) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0924-0608 ; DOI: 10.18352/erlacs.9588

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An ‘Authoritarian Nexus’? China’s Alleged Special Relationship with Autocratic States in Latin America

Alexander Brand ; Susan Mcewen-Fial ; Wolfgang Muno

European Review of Latin American and Caribbean Studies, 01 October 2015, Issue 99, pp.7-28 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1879-4750 ; DOI: 10.18352/erlacs.9588

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...