skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measures to facilitate the reintegration of returning migrants into their countries of origin

Pekin, H

International migration (Geneva, Switzerland), March 1986, Vol.24(1), pp.163-78 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0020-7985 ; PMID: 12314940 Version:1

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measures to Facilitate the Reintegration of Migrants Upon Return to their Countries of Origin

International Migration, March 1986, Vol.24(1), pp.153-161 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0020-7985 ; E-ISSN: 1468-2435 ; DOI: 10.1111/j.1468-2435.1986.tb00108.x

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measures to Facilitate the Reintegration of Returning Migrants into their Countries of Origin

Pekin, Hüseyin

International Migration, March 1986, Vol.24(1), pp.163-178 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0020-7985 ; E-ISSN: 1468-2435 ; DOI: 10.1111/j.1468-2435.1986.tb00109.x

Toàn văn không sẵn có

4
Measures to Facilitate the Reintegration of Returning Migrants into their Countries of Origin
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measures to Facilitate the Reintegration of Returning Migrants into their Countries of Origin

Pekin, Hüseyin

International Migration, 03/1986, Vol.24(1), pp.163-178 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

ISSN: 00207985 ; E-ISSN: 14682435 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-2435.1986.tb00109.x

Toàn văn không sẵn có

5
Measures to Facilitate the Reintegration of Migrants Upon Return to their Countries of Origin
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measures to Facilitate the Reintegration of Migrants Upon Return to their Countries of Origin

International Migration, 03/1986, Vol.24(1), pp.153-161 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

ISSN: 00207985 ; E-ISSN: 14682435 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-2435.1986.tb00108.x

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measures to facilitate the reintegration of migrants upon return to their countries of origin

International migration (Geneva, Switzerland), March 1986, Vol.24(1), pp.153-61 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0020-7985 ; PMID: 12314939 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...