skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultivating consciousness among Black Women: Black Nationalism and self-esteem revisited

Eaton, Sherry C. ; Livingston, Jonathan N. ; Mcadoo, Harriette Pipes

Journal of Black Studies, May, 2010, Vol.40(5), p.812-822 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0021-9347

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultivating Consciousness Among Black Women: Black Nationalism and Self-Esteem Revisited

Eaton, Sherry C ; Livingston, Jonathan N ; Mcadoo, Harriette Pipes

Journal of Black Studies, May 2010, Vol.40(5), pp.812-822 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0021-9347 ; E-ISSN: 1552-4566 ; DOI: 10.1177/0021934708320012

Toàn văn sẵn có

3
Cultivating Consciousness Among Black Women: Black Nationalism and Self-Esteem Revisited
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultivating Consciousness Among Black Women: Black Nationalism and Self-Esteem Revisited

Eaton, Sherry C. ; Livingston, Jonathan N. ; Mcadoo, Harriette Pipes

Journal of Black Studies, 05/2010, Vol.40(5), pp.812-822 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0021-9347 ; E-ISSN: 1552-4566 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0021934708320012

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...