skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Finite element modelling of 1D steel components in reinforced and prestressed concrete structures
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Finite element modelling of 1D steel components in reinforced and prestressed concrete structures

Llau, Antoine ; Jason, Ludovic ; Dufour, Frédéric ; Baroth, Julien

Engineering Structures, 11/2016, Vol.127, C, pp.769-783 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01410296 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.engstruct.2016.09.023

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Finite element modelling of 1D steel components in reinforced and prestressed concrete structures

Llau, Antoine ; Jason, Ludovic ; Dufour, Frédéric ; Baroth, Julien

Engineering Structures, 15 November 2016, Vol.127, pp.769-783 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0141-0296 ; E-ISSN: 1873-7323 ; DOI: 10.1016/j.engstruct.2016.09.023

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Finite element modelling of 1D steel components in reinforced and prestressed concrete structures

Llau, Antoine ; Jason, Ludovic ; Dufour, Frederic ; Baroth, Julien

Engineering Structures, Nov 15, 2016, Vol.127, p.769(15) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0141-0296 ; DOI: 10.1016/j.engstruct.2016.09.023

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Finite element modelling of 1D steel components in reinforced and prestressed concrete structures.(Report)

Llau, Antoine ; Jason, Ludovic ; Dufour, Frederic ; Baroth, Julien

Engineering Structures, Nov 15, 2016, Vol.127, p.769 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0141-0296 ; DOI: 10.1016/j.engstruct.2016.09.023

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Finite element modelling of 1D steel components in reinforced and prestressed concrete structures

Llau, Antoine ; Jason, Ludovic ; Dufour, Frédéric ; Baroth, Julien; Llau, Antoine (Editor)

Engineering Structures, 15 November 2016, Vol.127, pp.769-783 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0141-0296 ; E-ISSN: 1873-7323 ; DOI: 10.1016/j.engstruct.2016.09.023

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...