skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Community Psychology and Transformative Policy Change in the Neo-liberal Era

Nelson, Geoffrey

American Journal of Community Psychology, 2013, Vol.52(3), pp.211-223 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0091-0562 ; E-ISSN: 1573-2770 ; DOI: 10.1007/s10464-013-9591-5

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Community Psychology and Transformative Policy Change in the Neo‐liberal Era

Nelson, Geoffrey

American Journal of Community Psychology, December 2013, Vol.52(3-4), pp.211-223 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0091-0562 ; E-ISSN: 1573-2770 ; DOI: 10.1007/s10464-013-9591-5

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Community Psychology and Transformative Policy Change in the Neo-liberal Era.(Report)(Author abstract)

Nelson, Geoffrey

American Journal of Community Psychology, Dec, 2013, Vol.52(3-4), p.211(13) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0091-0562

Toàn văn sẵn có

4
Community Psychology and Transformative Policy Change in the Neo-liberal Era
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Community Psychology and Transformative Policy Change in the Neo-liberal Era

Nelson, Geoffrey

American Journal of Community Psychology, 12/2013, Vol.52(3-4), pp.211-223 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10464-013-9591-5

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Community psychology and transformative policy change in the neo-liberal era

Nelson, Geoffrey

American journal of community psychology, December 2013, Vol.52(3-4), pp.211-23 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1573-2770 ; PMID: 23877840 Version:1 ; DOI: 10.1007/s10464-013-9591-5

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...