skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF NEWLY-APPOINTED PRINCIPALS AT PUBLIC HIGH SCHOOLS IN GAUTENG. Is social justice served?

Wiehahn, Johan ; Du Plessis, Pierre

Koers, 2018, Vol.83(1), pp.1-11 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 0023270X ; E-ISSN: 23048557 ; DOI: 10.19108/KOERS.83.1.2336

Toàn văn sẵn có

2
Professional development of newly appointed principals at public High Schools in Gauteng. Is social justice served?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Professional development of newly appointed principals at public High Schools in Gauteng. Is social justice served?

Wiehahn, Johan ; Du Plessis, Pierre

Koers - Bulletin for Christian Scholarship, 01/01/2018, Vol.83(1) [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0023270X ; E-ISSN: 23048557 ; DOI: http://dx.doi.org/10.19108/KOERS.83.1.2336

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...