skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mitochondrial fission, fusion, and stress.(Report)(Author abstract)

Youle, Richard J. ; Van Der Bliek, Alexander M.

Science, August 31, 2012, Vol.337(6098), p.1062(4) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mitochondrial fission, fusion, and stress.(Report)(Author abstract)

Youle, Richard J. ; Van Der Bliek, Alexander M.

Science, August 31, 2012, Vol.337(6098), p.1062(4) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mitochondrial Fission, Fusion, and Stress

Youle, Richard J. ; Van Der Bliek, Alexander M.

Science, 31 August 2012, Vol.337(6098), pp.1062-1065 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

4
Mitochondrial Fission, Fusion, and Stress
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mitochondrial Fission, Fusion, and Stress

Youle, R. J. ; van Der Bliek, A. M.

Science, 08/31/2012, Vol.337(6098), pp.1062-1065 [Tạp chí có phản biện]

American Association for the Advancement of Science (via CrossRef)

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1219855

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mitochondrial fission, fusion, and stress

Youle, Richard J ; Van Der Bliek, Alexander M

Science (New York, N.Y.), 31 August 2012, Vol.337(6098), pp.1062-5 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 22936770 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.1219855

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...