skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Numerical Study of the Stability of Solitary Waves of the Bona--Smith Family of Boussinesq Systems.(Author abstract)(Report)

Dougalis, V. A. ; Duran, A. ; Lopez - Marcos, M. A. ; Mitsotakis, D. E.

Journal of Nonlinear Science, Dec, 2007, Vol.17(6), p.569(39) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0938-8974

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Numerical Study of the Stability of Solitary Waves of the Bona–Smith Family of Boussinesq Systems

Dougalis, V. ; Durán, A. ; López-Marcos, M. ; Mitsotakis, D.

Journal of Nonlinear Science, 2007, Vol.17(6), pp.569-607 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0938-8974 ; E-ISSN: 1432-1467 ; DOI: 10.1007/s00332-007-9004-8

Truy cập trực tuyến

3
A Numerical Study of the Stability of Solitary Waves of the Bona–Smith Family of Boussinesq Systems
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Numerical Study of the Stability of Solitary Waves of the Bona–Smith Family of Boussinesq Systems

Dougalis, V. A. ; Durán, A. ; López-Marcos, M. A. ; Mitsotakis, D. E.

Journal of Nonlinear Science, 12/2007, Vol.17(6), pp.569-607 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0938-8974 ; E-ISSN: 1432-1467 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00332-007-9004-8

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...