skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Garo Marriage to the Wife's Daughter: Further Support for the Westermarck Hypothesis for the Origin of the Incest Taboo

Burling, Robbins

American Anthropologist, 1 March 1985, Vol.87(1), pp.130-133 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00027294 ; E-ISSN: 15481433

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Garo Marriage to the Wife's Daughter: Further Support for the Westermarck Hypothesis for the Origin of the Incest Taboo

Burling, Robbins

American Anthropologist, March 1985, Vol.87(1), pp.130-133 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0002-7294 ; E-ISSN: 1548-1433 ; DOI: 10.1525/aa.1985.87.1.02a00150

Toàn văn sẵn có

3
Garo Marriage to the Wife's Daughter: Further Support for the Westermarck Hypothesis for the Origin of the Incest Taboo
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Garo Marriage to the Wife's Daughter: Further Support for the Westermarck Hypothesis for the Origin of the Incest Taboo

Burling, Robbins

American Anthropologist, 03/1985, Vol.87(1), pp.130-133 [Tạp chí có phản biện]

University of California Press (via CrossRef)

ISSN: 0002-7294 ; E-ISSN: 1548-1433 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1525/aa.1985.87.1.02a00150

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...