skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of 3-year water storage on the performance of one-step self-etch adhesives applied actively on dentine

Loguercio, Alessandro Dourado ; Stanislawczuk, Rodrigo ; Mena-Serrano, Alexandra ; Reis, Alessandra

Journal of Dentistry, August 2011, Vol.39(8), pp.578-587 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 0300-5712 ; DOI: 10.1016/j.jdent.2011.06.005

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of 3-year water storage on the performance of one-step self-etch adhesives applied actively on dentine

Loguercio, Alessandro Dourado ; Stanislawczuk, Rodrigo ; Mena - Serrano, Alexandra ; Reis, Alessandra

Journal of Dentistry, August, 2011, Vol.39(8), p.578(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0300-5712

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of 3-year water storage on the performance of one-step self-etch adhesives applied actively on dentine

Loguercio, Alessandro Dourado ; Stanislawczuk, Rodrigo ; Mena - Serrano, Alexandra ; Reis, Alessandra

Journal of Dentistry, August, 2011, Vol.39(8), p.578(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0300-5712

Toàn văn sẵn có

4
Effect of 3-year water storage on the performance of one-step self-etch adhesives applied actively on dentine
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of 3-year water storage on the performance of one-step self-etch adhesives applied actively on dentine

Loguercio, Alessandro Dourado ; Stanislawczuk, Rodrigo ; Mena-Serrano, Alexandra ; Reis, Alessandra

Journal of Dentistry, 08/2011, Vol.39(8), pp.578-587 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 03005712 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jdent.2011.06.005

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of 3-year water storage on the performance of one-step self-etch adhesives applied actively on dentine

Loguercio, Alessandro Dourado ; Stanislawczuk, Rodrigo ; Mena-Serrano, Alexandra ; Reis, Alessandra

Journal of dentistry, August 2011, Vol.39(8), pp.578-87 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1879-176X ; PMID: 21726597 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jdent.2011.06.005

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...