skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pervasive healthcare

Varshney, Upkar

Computer, Dec, 2003, Vol.36(12), p.138(3) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0018-9162

Toàn văn không sẵn có

2
Pervasive healthcare
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pervasive healthcare

Varshney, U.

Computer, 12/2003, Vol.36(12), pp.138-140 [Tạp chí có phản biện]

IEEE (via CrossRef)

ISSN: 0018-9162 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1109/MC.2003.1250897

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...