skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physiological analysis of middle-aged and old former athletes. Comparison with still active athletes of the same ages

Saltin, B ; Grimby, G

Circulation, December 1968, Vol.38(6), pp.1104-15 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0009-7322 ; PMID: 5721960 Version:1

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physiological Analysis of Middle-Aged and Old Former Athletes: Comparison with Still Active Athletes of the Same Ages

Saltin, Bengt ; Grimby, Gunnar

Circulation, 1968, Vol.38(6), pp.1104-1115 [Tạp chí có phản biện]

Copyright © 2013 Lippincott Williams & Wilkins. All rights reserved.

ISSN: 0009-7322

Toàn văn sẵn có

3
Physiological Analysis of Middle-Aged and Old Former Athletes: Comparison with Still Active Athletes of the Same Ages
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physiological Analysis of Middle-Aged and Old Former Athletes: Comparison with Still Active Athletes of the Same Ages

Saltin, Bengt ; Grimby, Gunnar

Circulation, 12/1968, Vol.38(6), pp.1104-1115 [Tạp chí có phản biện]

Wolters Kluwer - Ovid (via CrossRef)

ISSN: 0009-7322 ; E-ISSN: 1524-4539 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1161/01.CIR.38.6.1104

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...