skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Direct measurements of particlesurface interactions in aqueous solutions with total internal reflection microscopy

Gong, Xiangjun ; Wang, Zhaohui ; Ngai, To

Chemical Communications, 2014, Vol.50(50), pp.6556-6570 [Tạp chí có phản biện]

Royal Society of Chemistry

ISSN: 1359-7345 ; E-ISSN: 1364-548X ; DOI: 10.1039/c4cc00624k

Toàn văn sẵn có

2
Direct measurements of particle–surface interactions in aqueous solutions with total internal reflection microscopy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Direct measurements of particle–surface interactions in aqueous solutions with total internal reflection microscopy

Gong, Xiangjun ; Wang, Zhaohui ; Ngai, To

Chemical Communications, 2014, Vol.50(50), p.6556 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1359-7345 ; E-ISSN: 1364-548X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1039/c4cc00624k

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Direct measurements of particle-surface interactions in aqueous solutions with total internal reflection microscopy

Gong, Xiangjun ; Wang, Zhaohui ; Ngai, To

Chemical communications (Cambridge, England), 25 June 2014, Vol.50(50), pp.6556-70 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1364-548X ; PMID: 24718492 Version:1 ; DOI: 10.1039/c4cc00624k

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...