skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rising tones and rustling noises: Metaphors in gestural depictions of sounds

Lemaitre, Guillaume ; Scurto, Hugo ; Françoise, Jules ; Bevilacqua, Frédéric ; Houix, Olivier ; Susini, Patrick

PloS one, 2017, Vol.12(7), pp.e0181786 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 28750071 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0181786

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rising tones and rustling noises: Metaphors in gestural depictions of sounds.(Research Article)

Lemaitre, Guillaume ; Scurto, Hugo ; Francoise, Jules ; Bevilacqua, Frederic ; Houix, Olivier ; Susini, Patrick

PLoS ONE, July 27, 2017, Vol.12(7), p.e0181786 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0181786

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rising tones and rustling noises: Metaphors in gestural depictions of sounds.(Research Article)(Report)

Lemaitre, Guillaume ; Scurto, Hugo ; Francoise, Jules ; Bevilacqua, Frederic ; Houix, Olivier ; Susini, Patrick

PLoS ONE, July 27, 2017, Vol.12(7), p.e0181786 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0181786

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rising tones and rustling noises: Metaphors in gestural depictions of sounds

Lemaitre, Guillaume ; Scurto, Hugo ; Françoise, Jules ; Bevilacqua, Frédéric ; Houix, Olivier ; Susini, Patrick; Watanabe, Katsumi (editor)

PLoS ONE, 2017, Vol.12(7) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0181786 ; PMCID: 5547699 ; PMID: 28750071

Toàn văn sẵn có

5
Rising tones and rustling noises: Metaphors in gestural depictions of sounds
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rising tones and rustling noises: Metaphors in gestural depictions of sounds

Lemaitre, Guillaume ; Scurto, Hugo ; Françoise, Jules ; Bevilacqua, Frédéric ; Houix, Olivier ; Susini, Patrick; Watanabe, Katsumi

PLOS ONE, 7/27/2017, Vol.12(7), p.e0181786 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0181786

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rising tones and rustling noises: Metaphors in gestural depictions of sounds

Lemaitre, Guillaume ; Scurto, Hugo ; Françoise, Jules ; Bevilacqua, Frédéric ; Houix, Olivier ; Susini, Patrick; Ircam, Ircam (Editor)

PLoS ONE, 27 July 2017, Vol.12(7) [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1932-6203 ; E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0181786

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rising tones and rustling noises: Metaphors in gestural depictions of sounds

Lemaitre, Guillaume ; Scurto, Hugo ; Bevilacqua, Frédéric ; Houix, Olivier ; Susini, Patrick

PLoS One, Jul 2017, Vol.12(7), p.e0181786 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0181786

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rising tones and rustling noises: Metaphors in gestural depictions of sounds

Guillaume Lemaitre ; Hugo Scurto ; Jules Françoise ; Frédéric Bevilacqua ; Olivier Houix ; Patrick Susini

PLoS ONE, 01 January 2017, Vol.12(7), p.e0181786 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0181786

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...