skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessment of heavy metals in raw food samples from open markets in two African cities.(Report)

Nuapia, Yannick ; Chimuka, Luke ; Cukrowska, Ewa

Chemosphere, 2018, Vol.196, p.339 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0045-6535 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2017.12.134

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessment of heavy metals in raw food samples from open markets in two African cities

Nuapia, Yannick ; Chimuka, Luke ; Cukrowska, Ewa

Chemosphere, April 2018, Vol.196, pp.339-346 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 0045-6535 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2017.12.134

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessment of heavy metals in raw food samples from open markets in two African cities

Nuapia, Yannick ; Chimuka, Luke ; Cukrowska, Ewa

Chemosphere, April 2018, Vol.196, pp.339-346 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1879-1298 ; PMID: 29310070 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2017.12.134

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...