skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
CD147 regulates apoptosis in mouse spermatocytes but not spermatogonia
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CD147 regulates apoptosis in mouse spermatocytes but not spermatogonia

Chen, H. ; Fok, K. L. ; Jiang, X. ; Jiang, J. ; Chen, Z. ; Gui, Y. ; Chan, H. C. ; Cai, Z.

Human Reproduction, 06/01/2012, Vol.27(6), pp.1568-1576 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press (via CrossRef)

ISSN: 0268-1161 ; E-ISSN: 1460-2350 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/humrep/des050

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CD147 regulates apoptosis in mouse spermatocytes but not spermatogonia

Chen, Hao ; Fok, Kin Lam ; Jiang, Xiaohua ; Jiang, Jianli ; Chen, Zhinan ; Gui, Yaoting ; Chan, Hsiao Chang ; Cai, Zhiming

Human Reproduction, 2012, Vol. 27(6), pp.1568-1576 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press

ISSN: 0268-1161 ; E-ISSN: 1460-2350 ; DOI: 10.1093/humrep/des050

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CD147 regulates apoptosis in mouse spermatocytes but not spermatogonia

Chen, Hao ; Fok, Kin Lam ; Jiang, Xiaohua ; Jiang, Jianli ; Chen, Zhinan ; Gui, Yaoting ; Chan, Hsiao Chang ; Cai, Zhiming

Human reproduction (Oxford, England), June 2012, Vol.27(6), pp.1568-76 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1460-2350 ; PMID: 22451502 Version:1 ; DOI: 10.1093/humrep/des050

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...