skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The yeast phosphatidylinositol kinase homolog TOR2 activates RHO1 and RHO2 via the exchange factor ROM2

Schmidt, A ; Bickle, M ; Beck, T ; Hall, M N

Cell, 21 February 1997, Vol.88(4), pp.531-42 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0092-8674 ; PMID: 9038344 Version:1

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The yeast phosphatidylinositol kinase homolog TOR2 activates RHO1 and RHO2 via the exchange factor ROM2

Schmidt, Anja ; Bickle, Marc ; Beck, Thomas ; Hall, Michael N.

Cell, Feb 21, 1997, Vol.88(4), p.531(12) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0092-8674

Toàn văn sẵn có

3
The Yeast Phosphatidylinositol Kinase Homolog TOR2 Activates RHO1 and RHO2 via the Exchange Factor ROM2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Yeast Phosphatidylinositol Kinase Homolog TOR2 Activates RHO1 and RHO2 via the Exchange Factor ROM2

Schmidt, Anja ; Bickle, Marc ; Beck, Thomas ; Hall, Michael N

Cell, 02/1997, Vol.88(4), pp.531-542 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00928674 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0092-8674(00)81893-0

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Yeast Phosphatidylinositol Kinase Homolog TOR2 Activates RHO1 and RHO2 via the Exchange Factor ROM2

Schmidt, Anja ; Bickle, Marc ; Beck, Thomas ; Hall, Michael N

Cell, 1997, Vol.88(4), pp.531-542 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0092-8674 ; E-ISSN: 1097-4172 ; DOI: 10.1016/S0092-8674(00)81893-0

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...