skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impact of plant photosystems in the remediation of benzo[a]pyrene and pyrene spiked soils.(Report)

Sivaram, Anithadevi Kenday ; Logeshwaran, Panneerselvan ; Lockington, Robin ; Naidu, Ravi ; Megharaj, Mallavarapu

Chemosphere, 2018, Vol.193, p.625 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0045-6535 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2017.11.081

Toàn văn sẵn có

2
Impact of plant photosystems in the remediation of benzo[ a ]pyrene and pyrene spiked soils
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impact of plant photosystems in the remediation of benzo[ a ]pyrene and pyrene spiked soils

Sivaram, Anithadevi Kenday ; Logeshwaran, Panneerselvan ; Lockington, Robin ; Naidu, Ravi ; Megharaj, Mallavarapu

Chemosphere, 02/2018, Vol.193, C, pp.625-634 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00456535 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2017.11.081

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impact of plant photosystems in the remediation of benzo[a]pyrene and pyrene spiked soils

Sivaram, Anithadevi Kenday ; Logeshwaran, Panneerselvan ; Lockington, Robin ; Naidu, Ravi ; Megharaj, Mallavarapu

Chemosphere, February 2018, Vol.193, pp.625-634 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0045-6535 ; E-ISSN: 1879-1298 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2017.11.081

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impact of plant photosystems in the remediation of benzoapyrene and pyrene spiked soils

Sivaram, Anithadevi Kenday ; Logeshwaran, Panneerselvan ; Lockington, Robin ; Naidu, Ravi ; Megharaj, Mallavarapu

Chemosphere, February 2018, Vol.193, pp.625-634 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1879-1298 ; PMID: 29175394 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2017.11.081

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...