skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In situ fabrication of green reduced graphene-based biocompatible anode for efficient energy recycle.(Report)

Cheng, Ying ; Mallavarapu, Megharaj ; Naidu, Ravi ; Chen, Zuliang

Chemosphere, 2018, Vol.193, p.618 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0045-6535 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2017.11.057

Toàn văn sẵn có

2
In situ fabrication of green reduced graphene-based biocompatible anode for efficient energy recycle
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In situ fabrication of green reduced graphene-based biocompatible anode for efficient energy recycle

Cheng, Ying ; Mallavarapu, Megharaj ; Naidu, Ravi ; Chen, Zuliang

Chemosphere, 02/2018, Vol.193, C, pp.618-624 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00456535 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2017.11.057

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In situ fabrication of green reduced graphene-based biocompatible anode for efficient energy recycle

Cheng, Ying ; Mallavarapu, Megharaj ; Naidu, Ravi ; Chen, Zuliang

Chemosphere, February 2018, Vol.193, pp.618-624 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0045-6535 ; E-ISSN: 1879-1298 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2017.11.057

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In situ fabrication of green reduced graphene-based biocompatible anode for efficient energy recycle

Cheng, Ying ; Mallavarapu, Megharaj ; Naidu, Ravi ; Chen, Zuliang

Chemosphere, February 2018, Vol.193, pp.618-624 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1879-1298 ; PMID: 29169138 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2017.11.057

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...