skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An approach for supporting distributed user interface orchestration over the Web

Firmenich, Sergio ; Rossi, Gustavo ; Winckler, Marco ; Palanque, Philippe

International Journal of Human - Computer Studies, Jan, 2014, Vol.72(1), p.53(24) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1071-5819

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An approach for supporting distributed user interface orchestration over the Web

Firmenich, Sergio ; Rossi, Gustavo ; Winckler, Marco ; Palanque, Philippe

International Journal of Human - Computer Studies, January 2014, Vol.72(1), pp.53-76 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 1071-5819 ; DOI: 10.1016/j.ijhcs.2013.08.014

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An approach for supporting distributed user interface orchestration over the Web

Firmenich, Sergio ; Rossi, Gustavo ; Winckler, Marco Antonio ; Palanque, Philippe

International Journal of Human-Computer Studies, January 2014, Vol.72(n° 1) [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1071-5819 ; E-ISSN: 1095-9300 ; DOI: 10.1016/j.ijhcs.2013.08.014

Toàn văn sẵn có

4
An approach for supporting distributed user interface orchestration over the Web
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An approach for supporting distributed user interface orchestration over the Web

Firmenich, Sergio ; Rossi, Gustavo ; Winckler, Marco ; Palanque, Philippe

International Journal of Human-Computer Studies, 1/2014, Vol.72(1), pp.53-76 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 10715819 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhcs.2013.08.014

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...