skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

User Evaluation of an Innovative Digital Reading Room

Hugine, Akilah ; Guerlain, Stephanie ; Hedge, Alan

Journal of Digital Imaging, 2012, Vol.25(3), pp.337-346 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0897-1889 ; E-ISSN: 1618-727X ; DOI: 10.1007/s10278-011-9432-8

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

User Evaluation of an Innovative Digital Reading Room.(Report)

Hugine, Akilah ; Guerlain, Stephanie ; Hedge, Alan

Journal of Digital Imaging, June, 2012, Vol.25(3), p.337(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0897-1889

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

User Evaluation of an Innovative Digital Reading Room.(Report)

Hugine, Akilah ; Guerlain, Stephanie ; Hedge, Alan

Journal of Digital Imaging, June, 2012, Vol.25(3), p.337(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0897-1889

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

User evaluation of an innovative digital reading room

Hugine, Akilah ; Guerlain, Stephanie ; Hedge, Alan

Journal of digital imaging, June 2012, Vol.25(3), pp.337-46 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1618-727X ; PMID: 22080291 Version:1 ; DOI: 10.1007/s10278-011-9432-8

Truy cập trực tuyến

5
User Evaluation of an Innovative Digital Reading Room
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

User Evaluation of an Innovative Digital Reading Room

Hugine, Akilah ; Guerlain, Stephanie ; Hedge, Alan

Journal of Digital Imaging, 6/2012, Vol.25(3), pp.337-346 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0897-1889 ; E-ISSN: 1618-727X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10278-011-9432-8

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...