skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neurophysiological predictor of SMR-based BCI performance

Blankertz, Benjamin ; Sannelli, Claudia ; Halder, Sebastian ; Hammer, Eva M ; Kübler, Andrea ; Müller, Klaus-Robert ; Curio, Gabriel ; Dickhaus, Thorsten

NeuroImage, 15 July 2010, Vol.51(4), pp.1303-9 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1095-9572 ; PMID: 20303409 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.neuroimage.2010.03.022

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neurophysiological predictor of SMR-based BCI performance.(Report)

Neuroimage, July 15, 2010, Vol.51(4), p.1303(7) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1053-8119

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neurophysiological predictor of SMR-based BCI performance

Blankertz, Benjamin ; Sannelli, Claudia ; Halder, Sebastian ; Hammer, Eva M ; Kübler, Andrea ; Müller, Klaus-Robert ; Curio, Gabriel ; Dickhaus, Thorsten

NeuroImage, 15 July 2010, Vol.51(4), pp.1303-1309 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 1053-8119 ; E-ISSN: 1095-9572 ; DOI: 10.1016/j.neuroimage.2010.03.022

Toàn văn sẵn có

4
Neurophysiological predictor of SMR-based BCI performance
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neurophysiological predictor of SMR-based BCI performance

Blankertz, Benjamin ; Sannelli, Claudia ; Halder, Sebastian ; Hammer, Eva M. ; Kübler, Andrea ; Müller, Klaus-Robert ; Curio, Gabriel ; Dickhaus, Thorsten

NeuroImage, 07/2010, Vol.51(4), pp.1303-1309 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 10538119 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.neuroimage.2010.03.022

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...