skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Receptor-mediated chitin perception in legume roots is functionally separable from Nod factor perception

Bozsoki, Zoltan ; Cheng, Jeryl ; Feng, Feng ; Gysel, Kira ; Vinther, Maria ; Andersen, Kasper ; Oldroyd, Giles ; Blaise, Mickaël ; Radutoiu, Simona ; Stougaard, Jens; Blaise, Mickael (Editor)

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 19 September 2017, Vol.114(38), pp.E8118-E8127 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: 10.1073/pnas.1706795114

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Receptor-mediated chitin perception in legume roots is functionally separable from Nod factor perception.(PLANT BIOLOGY)(Report)

Bozsoki, Zoltan ; Cheng, Jeryl ; Feng, Feng ; Gysel, Kira ; Vinther, Maria ; Andersen, Kasper R. ; Oldroyd, Giles ; Blaise, Mickael ; Radutoiu, Simona ; Stougaard, Jens

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Sept 19, 2017, Vol.114(38), p.E8118(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0027-8424 ; DOI: 10.1073/pnas.1706795114

Toàn văn sẵn có

3
Receptor-mediated chitin perception in legume roots is functionally separable from Nod factor perception
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Receptor-mediated chitin perception in legume roots is functionally separable from Nod factor perception

Bozsoki, Zoltan ; Cheng, Jeryl ; Feng, Feng ; Gysel, Kira ; Vinther, Maria ; Andersen, Kasper R. ; Oldroyd, Giles ; Blaise, Mickael ; Radutoiu, Simona ; Stougaard, Jens

Proceedings of the National Academy of Sciences, 09/19/2017, Vol.114(38), pp.E8118-E8127 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1706795114

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Receptor-mediated chitin perception in legume roots is functionally separable from Nod factor perception

Bozsoki, Zoltan ; Cheng, Jeryl ; Feng, Feng ; Gysel, Kira ; Vinther, Maria ; Andersen, Kasper R ; Oldroyd, Giles ; Blaise, Mickael ; Radutoiu, Simona ; Stougaard, Jens

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 19 September 2017, Vol.114(38), pp.E8118-E8127 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 28874587 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1706795114

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...