skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discussion and Reviews : International integration and the welfare state: a review of Gunnar Myrdal, An international economy: problems and prospects

Stolper, Wolfgang

Journal of Conflict Resolution, March 1957, Vol.1(1), pp.83-92 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0022-0027 ; E-ISSN: 1552-8766 ; DOI: 10.1177/002200275700100108

Toàn văn sẵn có

2
Discussion and Reviews : International integration and the welfare state: a review of Gunnar Myrdal, An international economy: problems and prospects
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discussion and Reviews : International integration and the welfare state: a review of Gunnar Myrdal, An international economy: problems and prospects

Stolper, Wolfgang

Conflict Resolution, 03/1957, Vol.1(1), pp.83-92 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0731-4086 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/002200275700100108

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...