skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
A framework to identify primitives that represent usability within Model-Driven Development methods
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A framework to identify primitives that represent usability within Model-Driven Development methods

Panach, Jose Ignacio ; Juristo, Natalia ; Valverde, Francisco ; Pastor, Óscar

Information and Software Technology, 02/2015, Vol.58, C, pp.338-354 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 09505849 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.infsof.2014.07.002

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A framework to identify primitives that represent usability within Model-Driven Development methods

Panach, Jose Ignacio ; Juristo, Natalia ; Valverde, Francisco ; Pastor, Óscar

Information and Software Technology, February 2015, Vol.58, pp.338-354 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0950-5849 ; E-ISSN: 1873-6025 ; DOI: 10.1016/j.infsof.2014.07.002

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A framework to identify primitives that represent usability within Model-Driven Development methods

Panach Navarrete, Jose Ignacio ; Juristo, Natalia ; Valverde Giromé, Francisco ; Pastor López, Oscar; Universitat Politècnica De València. Departamento De Sistemas Informáticos Y Computación - Departament De Sistemes Informàtics I Computació

Universitat Politècnica de València

ISSN: 0950-5849 ; DOI: 10.1016/j.infsof.2014.07.002

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...