skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Science Diplomacy: French Experience

Alexei V. Shestopal ; Nikolay V. Litvak

Vestnik MGIMO-Universiteta, 01 January 2016, Vol.50(5), pp.106-114 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 2071-8160

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Science Diplomacy: French Experience

Alexei V. Shestopal ; Nikolay V. Litvak

Vestnik MGIMO-Universiteta, 01 January 2016, Vol.50(5), pp.106-114 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 2071-8160

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...