skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
An Improved Bioassay for Cytokinins Using Cucumber Cotyledons
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Improved Bioassay for Cytokinins Using Cucumber Cotyledons

Fletcher, R. A. ; Kallidumbil, V. ; Steele, P.

PLANT PHYSIOLOGY, 03/01/1982, Vol.69(3), pp.675-677 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0032-0889 ; E-ISSN: 1532-2548 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1104/pp.69.3.675

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An improved bioassay for cytokinins using cucumber cotyledons

Fletcher, R A ; Kallidumbil, V ; Steele, P

Plant physiology, March 1982, Vol.69(3), pp.675-7 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0032-0889 ; PMID: 16662273 Version:1

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An improved bioassay for cytokinins using cucumber cotyledons [Cucumus sativus].

Fletcher R.A. ; Kallidumbil V. ; Steele P.

Plant Physiology, 1982, Vol.69(3), pp.675-677 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0032-0889

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...