skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Source Reconstruction Accuracy of MEG and EEG Bayesian Inversion Approaches

Belardinelli, Paolo ; Ortiz, Erick ; Barnes, Gareth ; Noppeney, Uta ; Preissl, Hubert; Bourdon, Jérémie (editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(12) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0051985 ; PMCID: 3527408 ; PMID: 23284840

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Source Reconstruction Accuracy of MEG and EEG Bayesian Inversion Approaches.(Research Article)

Belardinelli, Paolo ; Ortiz, Erick ; Barnes, Gareth ; Noppeney, Uta ; Preissl, Hubert

PLoS ONE, Dec 21, 2012, Vol.7(12), p.e51985 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0051985

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Source Reconstruction Accuracy of MEG and EEG Bayesian Inversion Approaches.(Research Article)

Belardinelli, Paolo ; Ortiz, Erick ; Barnes, Gareth ; Noppeney, Uta ; Preissl, Hubert

PLoS ONE, Dec 21, 2012, Vol.7(12), p.e51985 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0051985

Toàn văn sẵn có

4
Source Reconstruction Accuracy of MEG and EEG Bayesian Inversion Approaches
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Source Reconstruction Accuracy of MEG and EEG Bayesian Inversion Approaches

Belardinelli, Paolo ; Ortiz, Erick ; Barnes, Gareth ; Noppeney, Uta ; Preissl, Hubert; Bourdon, Jérémie

PLoS ONE, 12/21/2012, Vol.7(12), p.e51985 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0051985

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Source reconstruction accuracy of MEG and EEG Bayesian inversion approaches

Belardinelli, Paolo ; Ortiz, Erick ; Barnes, Gareth ; Noppeney, Uta ; Preissl, Hubert

PloS one, 2012, Vol.7(12), pp.e51985 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 23284840 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0051985

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Source Reconstruction Accuracy of MEG and EEG Bayesian Inversion Approaches

Belardinelli, Paolo ; Ortiz, Erick ; Barnes, Gareth ; Noppeney, Uta ; Preissl, Hubert

PLoS One, Dec 2012, Vol.7(12), p.e51985 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0051985

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Source reconstruction accuracy of MEG and EEG Bayesian inversion approaches

Paolo Belardinelli ; Erick Ortiz ; Gareth Barnes ; Uta Noppeney ; Hubert Preissl

PLoS ONE, 01 January 2012, Vol.7(12), p.e51985 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0051985

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...