skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The E3 ubiquitin ligase MARCH8 negatively regulates IL-1[beta]-induced NF-[kappa]B activation by targeting the IL1RAP coreceptor for ubiquitination and degradation.(IMMUNOLOGY)(Author abstract)

Chen, Rui ; Li, Mi ; Zhang, Yu ; Zhou, Qian ; Shu, Hong - Bing

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, August 28, 2012, Vol.109(35), p.14128(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

E3 ubiquitin ligase MARCH8 negatively regulates IL-1β-induced NF-κB activation by targeting the IL1RAP coreceptor for ubiquitination and degradation

Chen , Rui ; Li , Mi ; Zhang , Yu ; Zhou , Qian ; Shu , Hong-Bing

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2012, Vol.109(35), pp.14128-14133 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...