skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of Nb content on the microstructures and mechanical properties of Zr-Ti-Cu-Be-Nb glass-forming alloys

Qiao, Junwei ; Zhang, Yong

Intermetallics, Feb, 2011, Vol.19(2), p.149(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0966-9795

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of Nb content on the microstructures and mechanical properties of Zr–Ti–Cu–Be–Nb glass-forming alloys

Qiao, Junwei ; Zhang, Yong

Intermetallics, 2011, Vol.19(2), pp.149-153 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0966-9795 ; E-ISSN: 1879-0216 ; DOI: 10.1016/j.intermet.2010.08.025

Toàn văn sẵn có

3
Effect of Nb content on the microstructures and mechanical properties of Zr–Ti–Cu–Be–Nb glass-forming alloys
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of Nb content on the microstructures and mechanical properties of Zr–Ti–Cu–Be–Nb glass-forming alloys

Qiao, Junwei ; Zhang, Yong

Intermetallics, 2/2011, Vol.19(2), pp.149-153 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 09669795 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.intermet.2010.08.025

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...