skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnic Conflict and Minority Refugee Flight from Post-Soviet Ukraine, 1991–2001

Burds, Jeffrey

The International Journal of Human Rights, 01 December 2008, Vol.12(5), p.689-723 [Tạp chí có phản biện]

Routledge (Taylor & Francis Group)

ISSN: 1364-2987 ; E-ISSN: 1744-053X ; DOI: 10.1080/13642980802396838

Toàn văn không sẵn có

2
Ethnic Conflict and Minority Refugee Flight from Post-Soviet Ukraine, 1991–2001
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnic Conflict and Minority Refugee Flight from Post-Soviet Ukraine, 1991–2001

Burds, Jeffrey

The International Journal of Human Rights, 12/2008, Vol.12(5), pp.689-723 [Tạp chí có phản biện]

Informa - Taylor & Francis (via CrossRef)

ISSN: 1364-2987 ; E-ISSN: 1744-053X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/13642980802396838

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...