skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Remote activation of biomolecules in deep tissues using near-infrared-to-UV upconversion nanotransducers
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Remote activation of biomolecules in deep tissues using near-infrared-to-UV upconversion nanotransducers

Jayakumar, M. K. G. ; Idris, N. M. ; Zhang, Y.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 05/29/2012, Vol.109(22), pp.8483-8488 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1114551109

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Remote activation of biomolecules in deep tissues using near-infrared-to-UV upconversion nanotransducers.(APPLIED BIOLOGICAL SCIENCES)(Author abstract)

Jayakumar, Muthu Kumara Gnanasammandhan ; Idris, Niagara Muhammad ; Zhang, Yong

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, May 29, 2012, Vol.109(22), p.8483(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Remote activation of biomolecules in deep tissues using near-infrared-to-UV upconversion nanotransducers

Jayakumar , Muthu Kumara Gnanasammandhan ; Idris , Niagara Muhammad ; Zhang , Yong

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2012, Vol.109(22), pp.8483-8488 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Remote activation of biomolecules in deep tissues using near-infrared-to-UV upconversion nanotransducers

Jayakumar, Muthu Kumara Gnanasammandhan ; Idris, Niagara Muhammad ; Zhang, Yong

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 29 May 2012, Vol.109(22), pp.8483-8 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 22582171 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1114551109

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...