skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Broadening and reimagining regulation: Trade unions, ‘active servicing’ and immigration in Spain since the early 1990s

Lucio, Miguel Martínez ; Marino, Stefania ; Connolly, Heather

Journal of Industrial Relations, April 2013, Vol.55(2), pp.190-211 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0022-1856 ; E-ISSN: 1472-9296 ; DOI: 10.1177/0022185612473219

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Broadening and reimagining regulation: Trade unions, 'active servicing' and immigration in Spain since the early 1990s

Lucio, Miguel ; Marino, Stefania ; Connolly, Heather

The Journal of Industrial Relations, Apr 2013, Vol.55(2), p.190 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00221856 ; E-ISSN: 14729296 ; DOI: 10.1177/0022185612473219

Toàn văn không sẵn có

3
Broadening and reimagining regulation: Trade unions, ‘active servicing’ and immigration in Spain since the early 1990s
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Broadening and reimagining regulation: Trade unions, ‘active servicing’ and immigration in Spain since the early 1990s

Lucio, Miguel Martínez ; Marino, Stefania ; Connolly, Heather

Journal of Industrial Relations, 04/2013, Vol.55(2), pp.190-211 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0022-1856 ; E-ISSN: 1472-9296 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0022185612473219

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...