skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Positive feedback between RNA-binding protein HuD and transcription factor SATB1 promotes neurogenesis.(DEVELOPMENTAL BIOLOGY)(Report)

Wang, Feifei ; Tidei, Joseph J. ; Polich, Eric D. ; Gao, Yu ; Zhao, Huashan ; Perrone-Bizzozero, Nora I. ; Guo, Weixiang ; Zhao, Xinyu

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Sept 8, 2015, Vol.112(36), p.E4995 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0027-8424 ; DOI: 10.1073/pnas.1513780112

Toàn văn sẵn có

2
Positive feedback between RNA-binding protein HuD and transcription factor SATB1 promotes neurogenesis
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Positive feedback between RNA-binding protein HuD and transcription factor SATB1 promotes neurogenesis

Wang, Feifei ; Tidei, Joseph J. ; Polich, Eric D. ; Gao, Yu ; Zhao, Huashan ; Perrone-Bizzozero, Nora I. ; Guo, Weixiang ; Zhao, Xinyu

Proceedings of the National Academy of Sciences, 09/08/2015, Vol.112(36), pp.E4995-E5004 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1513780112

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Positive feedback between RNA-binding protein HuD and transcription factor SATB1 promotes neurogenesis

Wang, Feifei ; Tidei, Joseph J ; Polich, Eric D ; Gao, Yu ; Zhao, Huashan ; Perrone-Bizzozero, Nora I ; Guo, Weixiang ; Zhao, Xinyu

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 08 September 2015, Vol.112(36), pp.E4995-5004 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 26305964 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1513780112

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...