skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The Poor Growth of Rhodospirillum rubrum Mutants Lacking RubisCO Is Due to the Accumulation of Ribulose-1,5-Bisphosphate
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Poor Growth of Rhodospirillum rubrum Mutants Lacking RubisCO Is Due to the Accumulation of Ribulose-1,5-Bisphosphate

Wang, D. ; Zhang, Y. ; Pohlmann, E. L. ; Li, J. ; Roberts, G. P.

Journal of Bacteriology, 07/01/2011, Vol.193(13), pp.3293-3303 [Tạp chí có phản biện]

American Society for Microbiology (via CrossRef)

ISSN: 0021-9193 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1128/JB.00265-11

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The poor growth of Rhodospirillum rubrum mutants lacking RubisCO is due to the accumulation of Ribulose-1,5-bisphosphate.(Author abstract)

Wang, Di ; Zhang, Yaoping ; Pohlmann, Edward L. ; Li, Jilun ; Roberts, Gary P.

Journal of Bacteriology, July, 2011, Vol.193(13-14), p.3293(11) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0021-9193

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Poor Growth of Rhodospirillum rubrum Mutants Lacking RubisCO Is Due to the Accumulation of Ribulose-1,5-Bisphosphate

Wang, Di ; Zhang, Yaoping ; Pohlmann, Edward L. ; Li, Jilun ; Roberts, Gary P

The Journal of Bacteriology, 2011, Vol. 193(13), p.3293 [Tạp chí có phản biện]

American Society of Microbiology

ISSN: 0021-9193 ; PMID: 21531802

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The poor growth of Rhodospirillum rubrum mutants lacking RubisCO is due to the accumulation of ribulose-1,5-bisphosphate

Wang, Di ; Zhang, Yaoping ; Pohlmann, Edward L ; Li, Jilun ; Roberts, Gary P

Journal of bacteriology, July 2011, Vol.193(13), pp.3293-303 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1098-5530 ; PMID: 21531802 Version:1 ; DOI: 10.1128/JB.00265-11

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...