skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Post-Soviet Political Systems: Editor's Introduction
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Post-Soviet Political Systems: Editor's Introduction

Gorenburg, Dmitry

Russian Politics & Law, 07/2012, Vol.50(4), pp.3-6 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1061-1940 ; E-ISSN: 1558-0962 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2753/RUP1061-1940500400

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Post-Soviet Political Systems: Editor's Introduction

Gorenburg, Dmitry

Russian Politics & Law, 01 July 2012, Vol.50(4), pp.3-6 [Tạp chí có phản biện]

Taylor & Francis (Taylor & Francis Group)

ISSN: 1061-1940 ; E-ISSN: 1558-0962 ; DOI: 10.2753/RUP1061-1940500400

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...