skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Poliomyelitis in Pakistan and Afghanistan.(Archivist)

Addy, Doug

Archives of Disease in Childhood, Dec, 2012, Vol.97(12), p.1096(1) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0003-9888

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Poliomyelitis in Pakistan and Afghanistan.(Archivist)

Addy, Doug

Archives of Disease in Childhood, Dec, 2012, Vol.97(12), p.1096(1) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0003-9888

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Poliomyelitis in Pakistan and Afghanistan

Addy, Doug

Archives of Disease in Childhood December 2012, Vol.97(12), p.1096 [Tạp chí có phản biện]

BMJ Journals (BMJ Publishing Group)

ISSN: 0003-9888 ; E-ISSN: 1468-2044 ; DOI: 10.1136/archdischild-2012-303240

Toàn văn sẵn có

4
Poliomyelitis in Pakistan and Afghanistan
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Poliomyelitis in Pakistan and Afghanistan

Addy, Doug

Archives of Disease in Childhood, 12/2012, Vol.97(12), pp.1096-1096 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0003-9888 ; E-ISSN: 1468-2044 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1136/archdischild-2012-303240

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...