skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How Social Innovation ‘Came to Be’: Tracing the Evolution of a Contested Concept

Ayob, Noorseha ; Teasdale, Simon ; Fagan, Kylie

Journal of Social Policy, 2016, Vol.45(4), pp.635-653 [Tạp chí có phản biện]

Cambridge University Press

ISSN: 0047-2794 ; E-ISSN: 1469-7823 ; DOI: 10.1017/S004727941600009X

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How social innovation 'came to be': tracing the evolution of a contested concept.(Essay)(Author abstract)

Ayob, Noorseha ; Teasdale, Simon ; Fagan, Kylie

Journal of Social Policy, 2016, Vol.45(4), p.635(19) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0047-2794 ; DOI: 10.1017/S004727941600009X

Toàn văn sẵn có

3
How Social Innovation ‘Came to Be’: Tracing the Evolution of a Contested Concept
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How Social Innovation ‘Came to Be’: Tracing the Evolution of a Contested Concept

Ayob, Noorseha ; Teasdale, Simon ; Fagan, Kylie

Journal of Social Policy, 10/2016, Vol.45(4), pp.635-653 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0047-2794 ; E-ISSN: 1469-7823 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S004727941600009X

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How Social Innovation 'Came to Be': Tracing the Evolution of a Contested Concept

Ayob, Noorseha ; Teasdale, Simon ; Fagan, Kylie

Journal of Social Policy, Oct 2016, Vol.45(4), pp.635-653 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00472794 ; E-ISSN: 14697823 ; DOI: 10.1017/S004727941600009X

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How Social Innovation 'Came to Be': Tracing the Evolution of a Contested Concept

Ayob, Noorseha ; Teasdale, Simon ; Fagan, Kylie

Journal of Social Policy, Oct 2016, pp.635-653 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00472794 ; E-ISSN: 14697823 ; DOI: 10.1017/S004727941600009X

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...