skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Casualty anesthesia experiences in Vietnam

Noble, M J ; Bryant, T ; Ing, F Y

Anesthesia and analgesia, 1968, Vol.47(1), pp.5-11 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0003-2999 ; PMID: 5688865 Version:1

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

casualty anesthesia experiences in Vietnam

Noble, J., Marvin ; Bryant, Y. W., Thomas ; Ing, Y. W., Frederic

Anesthesia & Analgesia, 1968, Vol.47(1), pp.5-11 [Tạp chí có phản biện]

Copyright © 2013 Lippincott Williams & Wilkins. All rights reserved.

ISSN: 0003-2999

Toàn văn sẵn có

3
casualty anesthesia experiences in Vietnam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

casualty anesthesia experiences in Vietnam

Noble, Marvin J. ; Bryant, Thomas ; Ing, Frederic Y. W.

Anesthesia & Analgesia, 1968, Vol.47(1), p.5-11 [Tạp chí có phản biện]

Wolters Kluwer - Ovid (via CrossRef)

ISSN: 0003-2999 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1213/00000539-196801000-00003

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...