skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bigger or Better? The Role of Human Rights and Democracy in Determining Membership of the European Institutions

Duxbury, Alison

Nordic Journal of International Law, 2004, Vol.73(4), pp.421-460 [Tạp chí có phản biện]

Martinus Nijhoff (Brill) (IngentaConnect)

ISSN: 0902-7351

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bigger or Better? The Role of Human Rights and Democracy in Determining Membership of the European Institutions

Duxbury, Alison

Nordic Journal of International Law, 2004, Vol.73(4), pp.421-460 [Tạp chí có phản biện]

Brill Online Journals

ISSN: 0902-7351 ; E-ISSN: 1571-8107 ; DOI: 10.1163/1571810043083379

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bigger or Better? The Role of Human Rights and Democracy in Determining Membership of the European Union

Duxbury, Alison

Nordic Journal of International Law, 2004, Vol.73(4), pp.421-460 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 09027351

Toàn văn không sẵn có

4
Bigger or Better? The Role of Human Rights and Democracy in Determining Membership of the European Institutions
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bigger or Better? The Role of Human Rights and Democracy in Determining Membership of the European Institutions

Duxbury, Alison

Nordic Journal of International Law, 2004, Vol.73(4), pp.421-460 [Tạp chí có phản biện]

Brill Academic Publishers

E-ISSN: 0902-7351 ; E-ISSN: 1571-8107 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1163/1571810043083379

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...