skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perspectives for electronic books in the World Wide Web age

Bry, François ; Kraus, Michael

The Electronic Library, 01 August 2002, Vol.20(4), pp.275-287 [Tạp chí có phản biện]

Emerald Insight Journals (Emerald Group)

ISSN: 0264-0473 ; E-ISSN: 1758-616X ; DOI: 10.1108/02640470210438874

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perspectives for electronic books in the World Wide Web age

François Bry ; Michael Kraus

The Electronic Library, 2002, Vol.20(4), p.275-287 [Tạp chí có phản biện]

Emerald Journals (Emerald Group Publishing Limited)

ISSN: 0264-0473 ; DOI: 10.1108/02640470210438874

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perspectives for Electronic Books in the World Wide Web Age

Bry, Francois ; Kraus, Michael

Electronic library, 2002, Vol.20(4), p.275 [Tạp chí có phản biện]

ERIC (U.S. Dept. of Education)

ISSN: 0264-0473 ; E-ISSN: 1758-616X

Truy cập trực tuyến

4
Perspectives for electronic books in the World Wide Web age
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perspectives for electronic books in the World Wide Web age

Bry, François ; Kraus, Michael

The Electronic Library, 08/2002, Vol.20(4), pp.275-287 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0264-0473 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1108/02640470210438874

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...