skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genetic Variation in the Vasopressin Receptor 1a Gene (AVPR1A) Associates with Pair-Bonding Behavior in Humans

Walum, Hasse ; Westberg, Lars ; Henningsson, Susanne ; Neiderhiser, Jenae M. ; Reiss, David ; Igl, Wilmar ; Ganiban, Jody M. ; Spotts, Erica L. ; Pedersen, Nancy L. ; Eriksson, Elias ; Lichtenstein, Paul

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 16 September 2008, Vol.105(37), pp.14153-14156 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00278424 ; DOI: 10.1073/pnas.0803081105

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genetic Variation in the Vasopressin Receptor 1a Gene (AVPR1A) Associates with Pair-Bonding Behavior in Humans

Walum, Hasse ; Westberg, Lars ; Henningsson, Susanne ; Neiderhiser, Jenae M. ; Reiss, David ; Igl, Wilmar ; Ganiban, Jody M. ; Spotts, Erica L. ; Pedersen, Nancy L. ; Eriksson, Elias ; Lichtenstein, Paul ; Hasse Walum ; Lars Westberg ; Susanne Henningsson ; Jenae M. Neiderhiser ; David Reiss ; Wilmar Igl ; Jody M. Ganiban ; Erica L. Spotts ; Nancy L. Pedersen ; Elias Eriksson ; Paul Lichtenstein

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 16 September 2008, Vol.105(37), pp.14153-14156 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00278424 ; DOI: 10.1073/pnas.0803081105

Toàn văn sẵn có

3
Genetic variation in the vasopressin receptor 1a gene (AVPR1A) associates with pair-bonding behavior in humans
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genetic variation in the vasopressin receptor 1a gene (AVPR1A) associates with pair-bonding behavior in humans

Walum, H. ; Westberg, L. ; Henningsson, S. ; Neiderhiser, J. M. ; Reiss, D. ; Igl, W. ; Ganiban, J. M. ; Spotts, E. L. ; Pedersen, N. L. ; Eriksson, E. ; Lichtenstein, P.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 09/16/2008, Vol.105(37), pp.14153-14156 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.0803081105

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genetic variation in the vasopressin receptor 1a gene (AVPR1A) associates with pair-bonding behavior in humans.(NEUROSCIENCE)(Author abstract)(Report)

Walum, Hasse ; Westberg, Lars ; Henningsson, Susanne ; Neiderhiser, Jenae M. ; Reiss, David ; Igl, Wilmar ; Ganiban, Jody M. ; Spotts, Erica L. ; Pedersen, Nancy L. ; Eriksson, Elias ; Lichtenstein, Paul

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Sept 16, 2008, Vol.105(37), p.14153(4) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genetic variation in the vasopressin receptor 1a gene (AVPR1A) associates with pair-bonding behavior in humans

Walum , Hasse ; Westberg , Lars ; Henningsson , Susanne ; Neiderhiser , Jenae M. ; Reiss , David ; Igl , Wilmar ; Ganiban , Jody M. ; Spotts , Erica L. ; Pedersen , Nancy L. ; Eriksson , Elias ; Lichtenstein , Paul

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2008, Vol.105(37), pp.14153-14156 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genetic variation in the vasopressin receptor 1a gene (AVPR1A) associates with pair-bonding behavior in humans

Walum, Hasse ; Westberg, Lars ; Henningsson, Susanne ; Neiderhiser, Jenae M ; Reiss, David ; Igl, Wilmar ; Ganiban, Jody M ; Spotts, Erica L ; Pedersen, Nancy L ; Eriksson, Elias ; Lichtenstein, Paul

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 16 September 2008, Vol.105(37), pp.14153-6 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 18765804 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.0803081105

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...