skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New approaches for unravelling reassortment pathways.(Report)

Svinti, Victoria ; Cotton, James A ; Mcinerney, James O

BMC Evolutionary Biology, Jan 1, 2013, Vol.13(1) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1471-2148 ; DOI: 10.1186/1471-2148-13-1

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New approaches for unravelling reassortment pathways.(Report)

Svinti, Victoria ; Cotton, James A ; Mcinerney, James O

BMC Evolutionary Biology, Jan 1, 2013, Vol.13(1) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1471-2148 ; DOI: 10.1186/1471-2148-13-1

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New approaches for unravelling reassortment pathways

Svinti, Victoria ; Cotton, James A ; Mcinerney, James O

BMC Evolutionary Biology, 2013, Vol.13, p.1-1 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1471-2148 ; DOI: 10.1186/1471-2148-13-1 ; PMCID: 3541980 ; PMID: 23279962

Toàn văn sẵn có

4
New approaches for unravelling reassortment pathways
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New approaches for unravelling reassortment pathways

Svinti, Victoria ; Cotton, James A ; Mcinerney, James O

BMC Evolutionary Biology, 2013, Vol.13(1), p.1 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1471-2148 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1186/1471-2148-13-1

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New approaches for unravelling reassortment pathways

Svinti, Victoria ; Cotton, James A ; Mcinerney, James O

BMC evolutionary biology, 01 January 2013, Vol.13, pp.1 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1471-2148 ; PMID: 23279962 Version:1 ; DOI: 10.1186/1471-2148-13-1

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New approaches for unravelling reassortment pathways

Svinti Victoria ; Cotton James A ; Mcinerney James O

BMC Evolutionary Biology, 01 January 2013, Vol.13(1), p.1 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1471-2148 ; E-ISSN: 1471-2148 ; DOI: 10.1186/1471-2148-13-1

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New approaches for unravelling reassortment pathways

Svinti, Victoria ; Cotton, James ; Mcinerney, James

BMC Evolutionary Biology, 2013, Vol.13, p.1 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 14712148 ; DOI: 10.1186/1471-2148-13-1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...