skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prototyping the graphical user interface for the operator of the Cherenkov Telescope Array

Sadeh, I ; Oya, I ; Schwarz, J ; Pietriga, E

26 July 2016, Vol.9913, pp.99130X-99130X-9

SPIE Digital Library - Proceedings

ISSN: 0277-786X ; ISBN: 9781510602052 ; ISBN: 1510602054 ; DOI: 10.1117/12.2231606

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prototyping the graphical user interface for the operator of the Cherenkov Telescope Array

Sadeh, Iftach ; Oya, Igor ; Schwarz, Joseph ; Pietriga, Emmanuel; Pietriga, Emmanuel (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Aug 11, 2016

© ProQuest LLC All rights reserved

DOI: 10.1117/12.2231606

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prototyping the graphical user interface for the operator of the Cherenkov Telescope Array

Sadeh, Iftach ; Oya, Igor ; Schwarz, Joseph ; Pietriga, Emmanuel; Pietriga, Emmanuel (Editor)

SPIE Astronomical Telescopes and Instrumentation, 26 July 2016, Vol.9913, p.9

Hyper Article en Ligne (CCSd)

DOI: 10.1117/12.2231606

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prototyping the graphical user interface for the operator of the Cherenkov Telescope Array

Sadeh, Iftach ; Oya, Igor ; Schwarz, Joseph ; Pietriga, Emmanuel

Proc. SPIE 9913, Software and Cyberinfrastructure for Astronomy III, 99130X (July 26, 2016)

Cornell University

Arxiv ID: 1608.03595

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...