skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Measuring the Complexity of Lithic Technology
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measuring the Complexity of Lithic Technology

Perreault, Charles ; Brantingham, P. Jeffrey ; Kuhn, Steven L. ; Wurz, Sarah ; Gao, Xing

Current Anthropology, 12/2013, Vol.54(S8), pp.S397-S406 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0011-3204 ; E-ISSN: 1537-5382 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1086/673264

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measuring the Complexity of Lithic Technology

Perreault, Charles ; Brantingham, P. Jeffrey ; Kuhn, Steven L. ; Wurz, Sarah ; Gao, Xing

Current Anthropology, 01, 24 December October 2013 2013, Vol.54(S8), pp.S397-S406 [Tạp chí có phản biện]

The University of Chicago. All rights reserved.

ISSN: 00113204 ; E-ISSN: 15375382 ; DOI: 10.1086/673264

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...