skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Cost-Effectiveness Analysis of Anti-Diabetic Regimens in T2DM Patients Unexpectedly Maintain Their Hypoglycemic Regimens for a Long Duration: A Retrospective Clinical Data Analysis Study
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cost-Effectiveness Analysis of Anti-Diabetic Regimens in T2DM Patients Unexpectedly Maintain Their Hypoglycemic Regimens for a Long Duration: A Retrospective Clinical Data Analysis Study

Wu, X ; Jiang, X ; Li, G ; Yang, Y ; Liu, H ; Long, E

Value in Health, 05/2018, Vol.21, S1, p.S74 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 10983015 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jval.2018.04.500

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PDB48 - Cost-Effectiveness Analysis of Anti-Diabetic Regimens in T2DM Patients Unexpectedly Maintain Their Hypoglycemic Regimens for a Long Duration: A Retrospective Clinical Data Analysis Study

Wu, X ; Jiang, X ; Li, G ; Yang, Y ; Liu, H ; Long, E

Value in Health, May 2018, Vol.21, pp.S74-S74 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 1098-3015 ; E-ISSN: 1524-4733 ; DOI: 10.1016/j.jval.2018.04.500

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...