skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
A Combined Very Large Telescope and Gemini Study of the Atmosphere of the Directly Imaged Planet, Beta Pictoris b
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Combined Very Large Telescope and Gemini Study of the Atmosphere of the Directly Imaged Planet, Beta Pictoris b

Murray-Clay, Ruth ; Burrows, Adam ; Fukagawa, Misato ; Dawson, Rebekah ; Girard, Julien H. ; Madhusudhan, Nikku ; Jayawardhana, Ray ; Kuchner, Marc J. ; Bromley, Ben ; Kenyon, Scott ; Currie, Thayne ; Chambers, John ; Matsumura, Soko; NASA Goddard Space Flight Center

The Astrophysical Journal; Volume 776; No. 1; 15 [Tạp chí có phản biện]

NASA Center for AeroSpace Information (CASI)

20140005673; GSFC-E-DAA-TN12649

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Combined VLT and Gemini Study of the Atmosphere of the Directly-Imaged Planet, beta Pictoris b

Currie, Thayne ; Burrows, Adam ; Madhusudhan, Nikku ; Fukagawa, Misato ; Girard, Julien H. ; Dawson, Rebekah ; Murray-Clay, Ruth ; Kenyon, Scott ; Kuchner, Marc ; Matsumura, Soko ; Jayawardhana, Ray ; Chambers, John ; Bromley, Ben

Cornell University

Arxiv ID: 1306.0610

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Combined VLT and Gemini Study of the Atmosphere of the Directly-Imaged Planet, beta Pictoris b

Currie, Thayne ; Burrows, Adam ; Fukagawa, Misato ; Girard, Julien ; Dawson, Rebekah ; Murray-Clay, Ruth ; Kenyon, Scott ; Kuchner, Marc ; Matsumura, Soko ; Jayawardhana, Ray ; Chambers, John ; Bromley, Ben; Bromley, Ben (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Aug 13, 2013 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

DOI: 10.1088/0004-637X/776/1/15

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...